Hana Hochel

Hana Hochel


Odborný garant

Headhunterka, strategická manažérka, koučka a terapeutka. Pracujem s dôverou v uzdravujúci potenciál klienta, klientky.  Pracujem s dôverou v proces, ktorý nám prináša podnety, potrebné k ďalšiemu rozvoju a rastu. Pri vnímaní a realizácii tejto ponuky dostávame príležitosť premeniť naše životy na zmysluplné stretnutie so sebou, s rodinou, priateľmi, svetom. Za nakladanie s touto ponukou sme plne zodpovední.

V rámci svojej profesie sprevádzam na tejto, pre každého z nás jedinečnej ceste formou koučingu, terapie alebo poradenstva na individuálnej úrovni klientov a klientky, prostredníctvom profesionálnych služieb v oblasti ľudských zdrojov tímy a spoločnosti.

Hana Hochel na

Profesionálka v oblasti ľudských zdrojov:

 • headhunting v oblasti stredného a top manažmentu, obsadzovanie špecializovaných pracovných pozícií
 • koučing, mentoring a poradenstvo v oblasti kariérneho rozvoja
 • viac ako 8 rokov úspešného pôsobenia v spoločnostiach na pozícií manažérky a riaditeľky ľudských zdrojov
  • budovanie a rozvoj spoločností, odborov, oddelení z hľadiska náboru, výberu zamestnancov, ich vzdelávania a rastu, motivácie a odmeňovania v súlade so stratégiou spoločnosti – nastavovanie stratégie ľudských zdrojov
  • zavádzanie projektov a systémov
  • nastavovanie procesov
  • realizácia prieskumov a presadzovanie opatrení k jednotlivým zisteniam
  • riadenie výkonu
  • a mnohé ďalšie

  tri roky zaujímavej práce v personálnej agentúre na pozícii obchodnej riaditeľky

  • úspešné vybudovanie portfólia klientov a konzultantov spoločnosti
   • obchodné rokovania a marketing
   • výberové konania, Assessment centre, Development centre
   • organizácia vzdelávacích podujatí

  5 rokov práce v oblasti psychoterapie drogovo závislých ako sociálna pracovníčka a psychoterapeutka so zameraním na psychosociálnu úzdravu klientov s ohľadom na rodinný systém a komplexné zaradenie klientov do života:

  • prijatie role abstinujúceho závislého, abstinujúcej závislej
  • riešenie ťažkostí, stojacich za zneužívaním návykových látok (závislosť ako pokus o kompenzáciu) – psychické, psychosomatické, emocionálne a vzťahové problémy
  • obnova sebadôvery
  • získanie pracovných návykov
  • podpora pri obnovovaní podporných vzťahových väzieb, narušených v dôsledku závislosti – práca s rodinou
  • podpora pri prerušení poškodzujúcich, deštruktívnych vzťahov
  • vysporiadanie dlhov ich splatením alebo splácaním formou splátkových kalendárov
  • získanie zamestnania a stabilizácia v ňom
  • dlhodobá, neprerušovaná abstinencia

 

 • ACC – Associate Certified Coach – International Coach Federation – 2015
 • Business Coaching College – 2014
 • MBA – Strategický manažment – The Nottingham Trent University, B.I.B.S., a.s. – 2011 – 2014
 • Manažérska akadémia – cyklus tréningov – 2010 – 2012
 • Balance management – certifikovaná lektorka – 2011
 • Strategické scenáre – 2011
 • Firemné konštelácie – 2010
 • Manažérske vzdelávanie – cyklus tréningov, ESF – 2009
 • Rodinné konštelácie – 2009
 • Projektové riadenie, STU a SSPR, cyklus školení – 2007 – 2008
 • Hodnotenie výkonnosti manažérov a pracovníkov – 2007
 • Koncentratívno pohybová terapia – výcvik v poradenstve a psychoterapii, akreditovaný SKP – 2006 – prebieha
 • Prístup zameraný na človeka – Rogeriánstvo – výcvik v psychoterapii, akreditovaný SKP, inštitút ISTER – 760 hodín – 1997 – 2001
 • Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Sociálna práca, špecializácia – Prístup zameraný na klienta – 1996 – 2001
 • Sociálno-psychologický výcvik, 150 hodín – 1996 – 2001