Terapia

Terapia


Koncentratívno pohybová terapia

Liečba vnímaním a pohybom, tu a teraz

KPT je prepracovaná a účinná psychoterapeutická metóda, ktorá pracuje s rozširovaním a zužovaním vedomia prostredníctvom zamerania pozornosti, koncentrovania sa na pohyb v rovinách:

 • fyzickej – chôdza v priestore, posed, postoj, vnímanie pohybujúcich sa častí tela
 • emocionálnej – vnímanie nálady, zmien v prežívaní, cítenie
 • kognitívnej – myšlienky, názory, spomienky, nápady, asociácie

K pohybu na týchto rovinách sa využíva priestor miestnosti a predmety, napr. deky, palice, lopty, povrazy. Klient, klientka v KPT realizuje ponuku, ktorá oslovuje zdravé časti osobnosti, ale aj problémy a poruchy, odkrýva potenciál rozvoja a vytvára uzdravujúcu skúsenosť.

Metóda vychádza „z pamäti tela” – prežité situácie sú uložené v podobe emocionálne nabitých spomienok, ktoré môžu problematizovať duševné zdravie, ak sú negatívne alebo podporovať zdravý vývoj, keď sú pozitívne.

KPT pomáha riešiť, liečiť a pozitívne ovplyvňovať

 • partnerské, vzťahové a rodinné problémy
 • psychosomatické poruchy, t.j. telesné poruchy spôsobované psychickými príčinami
  • problémy so srdcom ako búšenie, zvieranie pri srdci
  • tráviace ťažkosti
  • problémy s pleťou
  • migrény
  • ťažkosti s chrbticou, hybnosťou a iné
 • neurotické poruchy
 • problémy prispôsobenia sa, ktoré vyplývajú zo zvláštnosti povahy
 • depresie, úzkosti a strachy
 • závislosti na alkohole, drogách – liečba je možná iba v čase abstinencie
 • poruchy príjmu potravy – anorexia, bulímia, obezita
 • psychotické poruchy – po akútnej fáze ochorenia
 • sebapoznávanie a sebaskúsenosť zameraná na rozvoj osobnostného potenciálu, prevenciu a zvládanie stresu

Vďaka pôsobeniu metódy dochádza k redukcii až vymiznutiu neurotických a psychosomatických symptómov, k postojovým zmenám, hlbším zmenám osobnosti, zmenám životného štýlu, zmenám vo vzťahoch a v rodinách, metóda napomáha duševnému zdraviu.
KPT je možné aplikovať v individuálnej a skupinovej psychoterapii, pre deti a dospelých.
Indikáciou sú krátke terapie, t.j. 20 sedení a krízové intervencie. KPT umožňuje dlhodobú psychoterapiu, ktorá vedie k zmenám v štruktúre osobnosti. Vhodná je pre klientov, klientky s potrebou rozvoja introspekcie a na liečbu psychosomatických porúch.

KPT rieši psychosomatické a neurotické symptómy, zlepšuje životný štýl, vzťahy a postoje

Metóda patrí do skupiny hlbinne orientovaných psychoterapeutických metód, ale využíva aj prvky humanistickej, behaviorálnej a systemickej psychoterapie. Kladie dôraz na slobodnú voľbu a osobnú zodpovednosť, podporuje autonómiu klienta, klientky.
Metóda je rozšírená najmä v nemecky hovoriacich krajinách. Európska spoločnosť pre KPT je súčasťou Európskej asociácie pre psychoterapiu (EAP). Metóda sa roku 1996 dostala na Slovensko.

Literatúra
Illchmann H.: Identitätskrisen als Entwiklungsimpulse, 1997, Verlag modernes Lernen, Dortmund
Gräffová Ch.: Koncentrativní pohybová terapie, 1999 , Nakladatelství Albert Boskovice
Hochgerner M. – Pokorny V.: Koncentratívna pohybová terapia, 2003, Vydavateľstvo F, Trenčín

Terapeutická práca


Psychoterapii sa venujem od roku 1996, kedy som  pôsobila v resocializačnom centre pre abstinujúcich drogovo závislých, spravidla od heroínu, marihuany a alkoholu. V rámci komunitného uzdravovacieho programu sme dosahovali výborné výsledky. Drogovú závislosť vnímam ako nešťastný, no úprimný pokus o vyriešenie psychických, sociálnych, či zdravotných problémov (často v kombinácii) klientom „samoliečbou“ osamelo alebo v spoločnosti iných, podobne trpiacich ľudí. Keďže sa jedná o slepú uličku, klient/ka a/alebo jej rodina skôr či neskôr musia vyhľadať reálnu pomoc: individuálna terapia spravidla v kombinácii s ďalšími formami liečby dopĺňa komplexný obraz psychosociálnej úzdravy klienta/ky.

V rokoch 1997 až 2001 som navštevovala Rogeriánsky psychoterapeutický výcvik, ktorý organizoval PCA Inštitút ISTER pod odbornou garanciou doc. PhDr. Vladimíra Hlavenku, PhD. Rogeriánstvo, alebo tiež PCA, teda na klienta centrovaná psychoterapia je humanistický smer terapeutických škôl, ktorý založil Carl Rogers. Klienta/ku vníma ako principiálne dobrého/ú a úlohou terapie je vytvoriť klientovi/ke podmienky, aby sa mohol/a uzdraviť a realizovať svoj potenciál.

Od roku 2006 som frekventantkou výcviku v Koncentratívnej pohybovej terapii a v roku 2013 som si otvorila vlastnú prax, aby som odovzdávala svoje mnohoročné skúsenosti.

  Veľmi dobré výsledky dosahujem v oblastiach:

 • programová liečba a psychosociálna úzdrava pri problémoch so závislosťami
 • podpora pri problémoch v dôsledku dlhodobého pôsobenia dysfunčného prostredia (nefunkčná rodina, dlhodobé preťažovanie, šikana apod.)
 • podpora v osobnostnom rozvoji
 • podpora pri problémoch so sebapresadením a sebarealizáciou
 • ťažkosti so sebaprijatím
 • poruchy prispôsobenia sa
 • posilňovanie sebadôvery
 • a mnohé iné.