Zaujímate sa o

Komplexné HR služby ?

Vyžiadajte si nezáväznú konzultáciu

Služby zamestnávateľom

Služby zamestnávateľom


Komplexné HR služby

Poskytujeme profesionálne služby v oblasti ľudských zdrojov vo všetkých fázach vývinu spoločnosti

Na základe identifikácie potrieb vašej spoločnosti pokryjeme všetky projekty, procesy a činnosti  v oblasti ľudských zdrojov:

 • nastavenie
 • udržiavanie
 • pravidelný audit
 • redizajn

Služby v oblasti ľudských zdrojov vám zabezpečíme formou konzultácií alebo dodávateľsky na kľúč

Zabezpečujeme všetky činnosti pre špičkový pracovný tím vašej spoločnosti. Zobraziť HR služby

 • identifikácia potrieb v oblasti ľudských zdrojov
 • stratégia ľudských zdrojov v súlade so stratégiou spoločnosti
 • personálny audit
 • vyhľadanie vhodných kandidátov – Assessment centre
 • adaptačné procesy
 • personálny marketing
 • popisy pracovných pozícií
 • organizačné štruktúry a organizačné poriadky
 • pracovné poriadky
 • riadenie výkonu
 • zavedenie Kompetenčného modelu
 • Development centre – rozvoj zamestnancov a identifikácia talentov
 • systém vzdelávania
 • odmeňovanie a systém benefitov
 • sociálny program
 • prieskumy spokojnosti, motivácie, angažovanosti
 • etika a lojalita zamestnancov
 • programy nástupníctva a kariérne plány
 • odborné poradenstvo v oblasti Zákonníka práce a súvisiacej legislatívy
 • mnohé ďalšie v zmysle Vašich potrieb

Vyhľadanie vhodných kandidátov

V rámci komplexného outsourcingu personálnych služieb alebo formou služieb personálnej agentúry vám nájdeme vhodných kandidátov. Naši konzultanti disponujú mnohoročnými skúsenosťami s obsadzovaním pozícií špecialistov, manažérov a top manažérov

Na základe identifikácie Vašej potreby vytipujeme vhodných kandidátov na trhu, ktorých oslovíme a spracujeme ponuku s ich odborným profilom

Ku kandidátom, o ktorých prejavíte záujem:

 • preveríme referencie o pracovných skúsenostiach, tímovosti a spoľahlivosti
 • kandidátov môžeme otestovať štandardizovanou sériou osobnostných testov a získať tak pre vás doplňujúce informácie ako sú schopnosť a ochota učiť sa, energetický potenciál a pod.
 • zorganizujeme výberové konanie, na ktorom sa môžeme v prípade vášho záujmu priamo zúčastniť

Ak je k danej pracovnej pozícii dostatok vhodných kandidátov odporúčame realizovať Assessment centre, resp. odborné testy, ktoré preveria zdatnosť kandidátov, spôsob ich premýšľania, ochotu púšťať sa do neobvyklých riešení, tímovosť a ďalšie dôležité kompetencie ku konkrétnej pozícii

Koučing manažérom, talentom, kľúčovým zamestnancom

Vaši najlepší zamestnanci potrebujú rásť a s nimi môže rásť vaša spoločnosť. Cielený kariérny rast kľúčových osôb je podstatný ak:

 • obsadili ste kľúčovú manažérsku pozíciu špecialistom, špecialistkou a nie je čas na jeho trénovanie
 • potrebujete zvýšiť kompetencie svojich manažérov
 • potrebujete rozvinúť sociálne zručnosti a emocionálnu inteligenciu svojich riadiacich zamestnancov
 • v rámci organizácie vám prirýchlo postúpili manažéri, ktorí potrebujú „dorásť“ služobne starších
 • chcete poskytnúť individuálny rozvoj talentom, svojim kľúčovým zamestnancom

Alebo v situáciách, kedy

 • všetkým záleží na prosperite firmy a napriek tomu v rámci vášho manažérskeho tímu dochádza k častým, „nezmieriteľným“ nezhodám a nerozumiete prečo

Každá spoločnosť je tak excelentná ako sú jej najlepší ľudia

Strategický manažment

Riadenie spoločnosti z hľadiska jej dlhodobého pôsobenia je jedným z rozhodujúcich predpokladov úspechu, pričom viacerí odborníci odhadujú, že

80% úspešného podnikania spočíva práve na kvalite strategického riadenia firmy

Spoločnosti bez fungujúceho strategického riadenia sú veľmi často vnútorne roztrieštené, nie sú schopné predvídať podnikateľské príležitosti, účinne zvládať riziká a efektívne konkurovať. Zavedenie systematického strategického riadenia do firiem je výbornou cestou ako včas a účinne reagovať na zvyšujúcu sa dynamiku trhu, pričom je žiadúce kombinovať intuíciu s overenými analýzami a zistené odporúčania realizovať prostredníctvom kreatívnych, účinných opatrení

Pri implementácii strategického riadenia do spoločností vychádzame najmä z koncepcie B.I.B.S. – The Nottingham Trent University, Univerzity Bellevue a ďalších

Produkt ponúkame najmä malým a stredným spoločnostiam, ktoré chcú ostať konkurencie schopné aj v súčasnom mimoriadne náročnom, turbulentnom prostredí

V rámci zavádzania strategického manažmentu do spoločnosti ponúkame

 • odborné poradenstvo pri nastavení korporátnej stratégie spoločnosti
 • odborné poradenstvo pri implementácii korporátnej stratégie do obchodnej stratégie spoločnosti, či už ako súčasti zahraničného koncernu alebo pobočky veľkej spoločnosti a následné konzultácie pri jej implementácii
 • implementáciu obchodnej stratégie do funkčných stratégií spoločnosti – financie, marketing, ľudské zdroje, informačné technológie a ďalšie
 • participáciu na príprave interných smerníc, ktoré ukotvia strategické riadenie do každodenného výkonu vašej firmy